نماینده چناران و طرقبه در مجلس تصریح کرد: از قاضی پرونده خواهش می کنم محاکمه افراد وابسته به دولت نیز باحضور خبرنگاران و به طور علنی صورت گیرد تا مردم در جریان پشت صحنه مفاسد اقتصادی آقای فریدون قرار گیرند مردم باید بدانند مفاسد آقای فریدون مربوط  به چه کسانی است.