پرداخت دیون شهرداری از اولویت‌های بودجه

۱۲بهمن
بودجه ۴۲ هزار میلیاردی ترمز شهرداری است/ مگر می‌خواهیم مانع کار کردن شهرداری شویم؟

بودجه ۴۲ هزار میلیاردی ترمز شهرداری است/ مگر می‌خواهیم مانع کار کردن شهرداری شویم؟

عضو شورای شهر تهران با اشاره به پیشنهاد تعیین بودجه ۴۲ تا ۴۵ هزار میلیاردی برای شهرداری بیان کرد: مگر می خواهیم مانع کار کردن شهرداری شویم که چنین بودجه ای پیشنهاد می دهیم؟

بایگانی شمسی