پتروشیمی پارس پاکسازی سواحل خلیج نایبند را محقق کرد

۲۴اسفند
پتروشیمی پارس پاکسازی سواحل خلیج نایبند را محقق کرد

پتروشیمی پارس پاکسازی سواحل خلیج نایبند را محقق کرد

در حالیکه صنایع نفت و پتروشیمی همواره برای محیط زیست یک مخاطره محسوب می شدند و آلودگی حاصله از فعالیت های این صنایع، بخصوص در مناطق ساحلی، اجرای مسئولیت های اجتماعی را برای فعالان این عرصه اجتناب پذیر تر می کند، شرکت پتروشیمی پارس به استقبال حفاظت و صیانت از محیط زیست ساحلی می رود.

بایگانی شمسی