پایان تصویربرداری سریال جدید «فرزندآوری»

۲۸فروردین
تصویربرداری «فرزندآوری» در مشهد

تصویربرداری «فرزندآوری» در مشهد

تلویزیون قرار است با تکلیف جدید مجلس، قدم‌های بلندتری در زمینه فرزندآوری بردارد و سریال‌سازی پا به پایِ برنامه‌سازی، رونق بگیرد.

بایگانی شمسی