پایانه مرزی مهران

۲۰شهریور
بانک سپه در پایانه مرزی مهران برای زائران حسینی پایانه مرزی مهران آنی صادر می کند

بانک سپه در پایانه مرزی مهران برای زائران حسینی پایانه مرزی مهران آنی صادر می کند

بانک سپه با راه اندازی باجه سیار در پایانه مرزی مهران برای زائران اربعین حسینی، کارت عابر بانک آنی صادر می کند.

بایگانی شمسی