ضرورت پاکسازی عایق اتوبان‌های پایتخت

۱۱مرداد
ضرورت پاکسازی عایق اتوبان‌های پایتخت

ضرورت پاکسازی عایق اتوبان‌های پایتخت

عضو شورای شهر تهران بیان کرد: از شهرداری تهران می‌خواهم نسبت به پاکسازی عایق اتوبان‌ها اقدام کند همچنین باید در رابطه با نگهداشت اتوبان‌ها اقدام شود.

بایگانی شمسی