ضرورت شهرداری برای ایجاد سامانه پایش ایمنی ساختمان‌ها

۰۲مرداد
ضرورت شهرداری برای ایجاد سامانه پایش ایمنی ساختمان‌ها

ضرورت شهرداری برای ایجاد سامانه پایش ایمنی ساختمان‌ها

عضو شورای شهر تهران بیان کرد: شهرداری نسبت به ایجاد سامانه برخط پایش ایمنی ساختمان‌ها در برابر خطر آتش‌سوزی اقدام کند.

بایگانی شمسی