ضرورت شفاف‌سازی حقوق کارکنان شهرداری تهران

۰۴مرداد
ضرورت شفاف‌سازی حقوق کارکنان شهرداری تهران

ضرورت شفاف‌سازی حقوق کارکنان شهرداری تهران

عضو شورای شهر تهران بیان کرد: گزارش اقدامات انجام شده درباره حقوق 12 هزار نفر از کارکنان شهرداری تهران به شورای شهر ارائه شود.

بایگانی شمسی