ضرورت شفافیت و انضباط مالی در شهرداری تهران

۲۰تیر
ضرورت شفافیت و انضباط مالی در شهرداری تهران

ضرورت شفافیت و انضباط مالی در شهرداری تهران

عضو شورای شهر تهران بیان کرد: برخورد با فساد باید بی‌واسطه به اطلاع مسوولین برسد، همچنین شورای اسلامی شهر تهران به دنبال شفافیت است و برای این موضوع کمیته شفافیت شورای اسلامی شهر تهران تمام تلاش خود را خواهد کرد.

بایگانی شمسی