ضرورت داشتن نگاه جهادی در بدنه مدیریت شهری

۱۳آذر
ضرورت داشتن نگاه جهادی در بدنه مدیریت شهری

ضرورت داشتن نگاه جهادی در بدنه مدیریت شهری

سخنگوی شورای شهر تهران بر ضرورت داشتن نگاه جهادی در حل معضل ترافیک تهران و بدنه مدیریت شهری تاکید کرد.

بایگانی شمسی