ضرورت حمایت دولت از رانندگان در شرایط کرونایی

۲۷فروردین

ضرورت حمایت دولت از رانندگان اتوبوسرانی در شرایط کرونایی

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی بیان کرد: از دولت انتظار می‌رود، شرایط استفاده از بیمه بیکاری یا کمک‌های مشابه دیگر را برای رانندگان بخش خصوصی فراهم کند.

بایگانی شمسی