ضرورت حمایت دولت از بخش خصوصی

۱۶اردیبهشت
ضرورت حمایت دولت از بخش خصوصی

ضرورت حمایت دولت از بخش خصوصی

مدیرعامل شرکت پتروشیمی شیخ بهایی بیان کرد: دولت باید از بخش خصوصی حمایت کند، زیرا سرمایه بخش خصوصی از تجارت خصوصی حاصل می شود و اگر این سرمایه راهی کشورهای اطراف شود باعث تحمیل خسارت به کشور می‌شود.

بایگانی شمسی