ضرورت حفظ حلقه اتصال بانک و مشتریان

۰۳مهر
ضرورت حفظ حلقه اتصال بانک و مشتریان

ضرورت حفظ حلقه اتصال بانک و مشتریان

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران بر ضرورت حفظ ارتباط بانک و مشتریان تاکید کرد و گفت: ارتباط مستمر بانک با مشتریان با ارائه بسته کاملی از تسهیلات و خدمات میسر است.

بایگانی شمسی