ضرورت حرکت بانک ها در مسیر تقویت اقتصاد ملی

۲۶مهر
ضرورت حرکت بانک ها در مسیر تقویت اقتصاد ملی

ضرورت حرکت بانک ها در مسیر تقویت اقتصاد ملی

وزیر امور اقتصاد و دارایی در نخستین نشست خود با مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی ضمن تأکید بر آمادگی کامل وزارت اقتصاد برای همکاری و مساعدت به نظام بانکی انتظارات وزارت متبوعش از نظام بانکی را در چند محور برشمرد.

بایگانی شمسی