ضرورت حذف ارز ترجیحی

۲۰اردیبهشت
ضرورت حذف ارز ترجیحی

ضرورت حذف ارز ترجیحی

ارز ترجیحی نه‌تنها به‌نفع دهک‌های پایین جامعه نبود بلکه منجر به شکل‌گیری قاچاق معکوس، توزیع خارج از شبکه و رانت و فساد نیز شده است،

بایگانی شمسی