ضرورت توسعه گردشگری و طبیعت‌گردی در کشور

۱۵اسفند
اولویت حفظ محیط زیست بر توسعه/ضرورت توسعه گردشگری و طبیعت‌گردی در کشور

اولویت حفظ محیط زیست بر توسعه/ضرورت توسعه گردشگری و طبیعت‌گردی در کشور

رئیس‌جمهور ضمن اشاره به ضرورت توسعه گردشگری و طبیعت‌گردی در کشور، بیان کرد: اگر محیط زیست دچار آسیب شود زندگی مردم مختل می‌شود، لذا گسترش فضای سبز و صیانت از محیط زیست وظیفه عمومی و همگانی است.

بایگانی شمسی