ضرورت توسعه کارافرینی و اشتغالزایی در کشور

۰۱مرداد
ضرورت توسعه کارآفرینی و اشتغالزایی در کشور

ضرورت توسعه کارآفرینی و اشتغالزایی در کشور

دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران بیان کرد: کانون کارآفرینی استان تهران با توجه به ماهیت خود، بحث کارآفرینی متکی بر نوآوری را به طور جدی مطرح و تبلیغ کند چرا که جامعه ایران به شنیدن حرف جدید نیاز دارد.

بایگانی شمسی