ضرورت توجه به ساخت پارک با جنبه ایرانی- اسلامی

۳۰فروردین
ضرورت توجه به ساخت پارک با جنبه ایرانی- اسلامی

ضرورت توجه به ساخت پارک با جنبه ایرانی- اسلامی

شهردار تهران بیان کرد: در تمام پارک‌هایی که از این پس در شهر ساخته می‌شود حتما توجه به جنبه ایرانی- اسلامی، ملی و بومی و همچنین مناسب سازی برای زنان، مادران و کودکان، سالمندان، معلولان و جانبازان است.

بایگانی شمسی