ضرورت توجه به حقوق اقشار مختلف جامعه

۱۱خرداد
ضرورت توجه به حقوق اقشار مختلف جامعه

ضرورت توجه به حقوق اقشار مختلف جامعه

رئیس جمهور بیان کرد: تأخیر در پرداخت حقوق نیروی انسانی برای یک ساعت هم مجاز نیست.

بایگانی شمسی