ضرورت تطبیق قیمت مسکن با تورم

۲۰مرداد
ضرورت تطبیق قیمت مسکن با تورم

ضرورت تطبیق قیمت مسکن با تورم

رئیس کانون انبوه‌سازان با اشاره به اینکه قیمت پایه واحدهای نهضت ملی مسکن باید کاملاً منطبق با شرایط روز تطبیق شود، بیان کرد: تورم، شرایط اقلیمی و شرایط فنی در استان‌های مختلف متفاوت است.

بایگانی شمسی