ضرورت تشکیل شورا‌های فرهنگی و اجتماعی در تهران

۰۵شهریور
ضرورت تشکیل شورا‌های فرهنگی و اجتماعی در تهران

ضرورت تشکیل شورا‌های فرهنگی و اجتماعی در تهران

عضو شورای شهر تهران بیان کرد: برای استفاده از ظرفیت نخبگان و صاحب‌نظران حوزه فرهنگی و اجتماعی باید شورا‌های فرهنگی و اجتماعی مناطق شکل بگیرد.

بایگانی شمسی