ضرورت تخلیه سوسنگرد به دلیل احتمال طغیان رودخانه

۱۳فروردین

ضرورت تخلیه سوسنگرد به دلیل احتمال طغیان رودخانه

وزیر کشور بیان کرد: تخلیه برخی مناطق حاشیه رودخانه های در حال طغیان در خوزستان به خصوص منطقه سوسنگرد ضروری است. به گزارش سرویس سیاسی افق تهران، رحمانی فضلی وزیر کشور در خصوص حادثه سیل اخیر اظهار داشت: با کاهش بارندگی ها باید تمام تمرکز خود را معطوف به پیشگیری در استان خوزستان کنیم، در […]

بایگانی شمسی