ضرورت تخفیف‌های متناسب در فرآیند نوسازی ناوگان فرسوده

۱۹بهمن
ضرورت تخفیف‌های متناسب در فرآیند نوسازی ناوگان فرسوده

ضرورت تخفیف‌های متناسب در فرآیند نوسازی ناوگان فرسوده

مـدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران بیان کرد: اعمال تخفیف‌های متناسب در فرآیند نوسازی ناوگان فرسوده حمل و نقل عمومی کشور از ضروری‌ترین موضوعاتی است که لازم است با هدف مساعدت به تاکسیران ها مد نظر قرار گیرد.

بایگانی شمسی