ضرورت تجدید

۲۱اردیبهشت
ضرورت  تجدیدنظر جدی در حکمرانی اقتصادی

ضرورت تجدیدنظر جدی در حکمرانی اقتصادی

رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: یکی از نقاط ضعف ما عرصه اقتصادی است، باید تجدیدنظر جدی در حکمرانی اقتصادی صورت گیرد.

بایگانی شمسی