ضرورت تامین تسهیلات مالی برای برقی شدن حمل و نقل عمومی پایتخت

۲۵دی
ضرورت تامین تسهیلات مالی برای برقی شدن حمل و نقل عمومی

ضرورت تامین تسهیلات مالی برای برقی شدن حمل و نقل عمومی

عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران بیان کرد: تامین منابع مالی مورد نیاز حمل و نقل عمومی تهران بخشی از مسوولیت برعهدهء دولت گذاشته شده و بخش دیگری بر دوش شهرداری است.

بایگانی شمسی