ضرورت تاسیس صندوق توسعه محیط زیست و حمل و نقل عمومی شهر تهران

۲۱دی
ضرورت تاسیس صندوق توسعه محیط‌زیست و حمل و نقل عمومی

ضرورت تاسیس صندوق توسعه محیط‌زیست و حمل و نقل عمومی

عضو شورای شهر تهران بیان کرد: شهرداری پایتخت برای توسعه پایدار شهری بر اساس برنامه پنج ساله سوم شهر تهران ضروری است که در راه‌اندازی این صندوق اقدامات لازم را انجام دهد.

بایگانی شمسی