ضرورت بهره‌گیری از تجربیات کشور ترکیه در امر صادرات

۲۶مهر
ضرورت بهره‌گیری از تجربیات کشور ترکیه در امر صادرات

ضرورت بهره‌گیری از تجربیات کشور ترکیه در امر صادرات

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران بر ضرورت بهره‌گیری از تجربیات کشورهای موفق، به ویژه کشور ترکیه در امر صادرات تاکید کرد

بایگانی شمسی