ضرورت بررسی آثار اجتماعی پروژه ها در تحلیل عملکرد بانک های توسعه ای

۲۳خرداد
ضرورت بررسی آثار اجتماعی پروژه ها در تحلیل عملکرد بانک های توسعه ای

ضرورت بررسی آثار اجتماعی پروژه ها در تحلیل عملکرد بانک های توسعه ای

عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون گفت: در تحلیل عملکرد بانک های توسعه ای ، ضمن بررسی صورت های مالی ، باید به آثار اجتماعی اقدامات توسعه ای بانک نیز توجه داشت.

بایگانی شمسی