ضرورت ایمن‌سازی ابنیه تاریخی

۲۷تیر
ضرورت ایمن‌سازی ابنیه تاریخی

ضرورت ایمن‌سازی ابنیه تاریخی

سخنگوی شورای شهر تهران بیان کرد: بافت‌های تاریخی تهران بیش از صدسال قدمت دارند و ایمن‌سازی مشکل است، ما نمی‌توانیم یک بنای تاریخی را تخریب کنیم و ایمن‌سازی انجام شود، کار ما فقط ترمیم است.

بایگانی شمسی