ضرورت ایجاد سازمان گردشگری شهر تهران

۱۵فروردین
ایجاد پهنه‌های گردشگری در تهران

ایجاد پهنه‌های گردشگری در تهران

رئیس کمیته گردشگری شورای شهر تهران ایجاد پهنه‌های گردشگری در ۴ نقطه شرقی، غربی، شمال و جنوبی تهران را در توسعه گردشگری موثر دانست.

بایگانی شمسی