ضرورت ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا در حوزه مسکن

۰۲مرداد
ضرورت ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا در حوزه مسکن

ضرورت ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا در حوزه مسکن

سرپرست سازمان نوسازی شهر تهران با تاکید بر اهمیت ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا در حوزه مسکن، بیان کرد: ساخت مسکن در شهر تهران به یک جریان پایدار تبدیل خواهد شد.

بایگانی شمسی