ضرورت اهتمام به رشد فروشگاه‌های زنجیره‌ای در کشور

۱۵تیر
ضرورت اهتمام به رشد فروشگاه‌های زنجیره‌ای در کشور

ضرورت اهتمام به رشد فروشگاه‌های زنجیره‌ای در کشور

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به عقب بودن رشد فروشگاه‌های زنجیره‌ای نسبت به برنامه توسعه کشور، بر ضرورت اهتمام به رشد این فروشگاه‌ها تاکید کرد.

بایگانی شمسی