ضرورت اهتمام به ارتقای جایگاه ایران اسلامی در نظم جدید جهانی

۲۶اردیبهشت
ضرورت اهتمام به ارتقای جایگاه ایران اسلامی در نظم جدید جهانی

ضرورت اهتمام به ارتقای جایگاه ایران اسلامی در نظم جدید جهانی

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با تاکید بر لزوم نقش آفرینی ایران اسلامی در نظم جدید جهان، گفت: استفاده از خلاءهای موجود در بی نظمی و تحولات کنونی می تواند جایگاه کشور را در نظم جدید جهانی ارتقا داده و باعث شود در آینده کشورهای دیگر با ایران اسلامی و متحدینش وارد تعامل شود.

بایگانی شمسی