ضرورت انسجام نهادهای مسئول در مدیریت و ساماندهی بازار ارز

۱۷آذر
ضرورت انسجام نهادهای مسئول در مدیریت و ساماندهی بازار ارز

ضرورت انسجام نهادهای مسئول در مدیریت و ساماندهی بازار ارز

رئیس جمهور بیان کرد: با تقسیم کار، انسجام و اقدام هماهنگ نهادهای مسئول بازار ارز را مدیریت و ساماندهی کنند.

بایگانی شمسی