ضرورت افزایش واگن‌های مترو تهران برای بانوان

۰۸مرداد
ضرورت افزایش واگن‌های مترو تهران برای بانوان

ضرورت افزایش واگن‌های مترو تهران برای بانوان

کمبود واگن‌های مترو برای بانوان موجب استفاده نابخواسته بسیاری از بانوان از سایر واگن‌ها می‌‌شود.

بایگانی شمسی