ضرورت افزایش جایگاه های سوخت در پایتخت

۲۶تیر
ضرورت افزایش جایگاه‌های سوخت در پایتخت

ضرورت افزایش جایگاه‌های سوخت در پایتخت

سخنگوی شورای شهر تهران بیان کرد: قطعا ایجاد جایگاه‌های کوچک مقیاس سوخت‌رسانی اقدام خوبی است، چراکه جمعیت افزایش یافته و نیاز به جایگاه‌های سوخت افزایش یافته است.

بایگانی شمسی