ضرورت ارائه لایحه سند اجرایی حفظ و گسترش باغات به شورای شهر

۱۱آبان
لزوم ارائه لایحه سند اجرایی حفظ و گسترش باغات به شورای شهر

لزوم ارائه لایحه سند اجرایی حفظ و گسترش باغات به شورای شهر

عضو شورای شهر تهران بیان کرد: تکمیل لایه اطلاعات باغات طبق شناسنامه باغات در نقشه‌های طرح تفصیلی تحت عنوان لایه باغات و تصویب در کمیسیون ماده پنج باید مورد توجه قرار گیرد.

بایگانی شمسی