ضرر شرکت ذوب‌ آهن اصفهان از محاسبه حقوق گمرکی با ارز نیمایی

۲۴شهریور
ضرر شرکت ذوب‌ آهن اصفهان از محاسبه حقوق گمرکی با ارز نیمایی

ضرر شرکت ذوب‌ آهن اصفهان از محاسبه حقوق گمرکی با ارز نیمایی

مدیرعامل شرکت ذوب‌آهن اصفهان بیان کرد: تغییر مبنای محاسباتی حقوق گمرکی با ارز نیمایی باعث افزایش حقوق گمرکی شده که این موضوع شرکت را با مشکلی مواجه کرده است و برای حل این مشکل درحال مذاکره با دولت هستیم.

بایگانی شمسی