ضرر ایران

۰۱دی

برخی به دلیل منافع اقتصادی با تصویب FATF مخالف هستند!!!

علی مطهری بیان کرد: کسانی که با لوایح FATF مخالف هستند دو دسته هستند؛ یک گروه نظر واقعی شان این است که تصویب این لوایح به مصلحت کشور نیست و عده‌ای هم به دلایل شخصی و منافع اقتصادی مخالف تصویب آن هستند. به گزارش سرویس سیاسی افق تهران، علی مطهری، نماینده مجلس درخصوص تأخیر در […]

بایگانی شمسی