ضرایب مالیاتی

۱۷خرداد
توافق برای کاهش ۵۰ درصدی ضرایب مالیاتی

توافق برای کاهش ۵۰ درصدی ضرایب مالیاتی

مشاور امور مالیاتی اتاق اصناف ایران از کاهش 50 درصدی ضرایب مالیاتی خبر داد.

بایگانی شمسی