اخبار داغ

ضدحقوق بشری و تحریم

۲۱تیر
طرح ممنوعیت مذاکره مقامات ایران با مقامات آمریکایی

طرح ممنوعیت مذاکره مقامات ایران با مقامات آمریکایی

برای جلوگیری از سوءاستفاده مقامات دولتی و عدم استفاده از تبلیغات در خصوص مذاکره با مقامات آمریکایی جهت فشار به مجلس ضروری است که هر دولتی قبل از هرگونه مذاکره با مقامات آمریکایی به تصویب مجلس برساند.

بایگانی شمسی