ضدبارداری

۰۴اردیبهشت
پیامدهای منفی مصرف قرص‌های ضدبارداری

پیامدهای منفی مصرف قرص‌های ضدبارداری

نتایج به‌دست آمده از یک مطالعه جدید نشان می‌دهند که مصرف قرص‌های ضدبارداری احتمال لختگی خون را افزایش می‌دهند.

بایگانی شمسی