ضخامت استخوان و غضروف

۱۳آبان
عمل تعویض مفصل زانو با روش کینماتیک

عمل تعویض مفصل زانو با روش کینماتیک

نتایج نشان داده است که در تعویض مفصل با این روش درد بیمار کمتر، برگشت به فعالیت روزمره زودتر، خونریزی عمل جراحی کمتر و رضایت مندی بیمار بیشتر است.

بایگانی شمسی