ضبط آخرین سکانس های فیلم «مواجهه»

۳۰شهریور
پایان فیلمبرداری فیلم پلیسی «مواجهه»

پایان فیلمبرداری فیلم پلیسی «مواجهه»

ضبط آخرین سکانس‌های فیلم «مواجهه» در منطقه شش تهران فیلمبرداری این فیلم به پایان رسید.

بایگانی شمسی