اخبار داغ

صیانت از منافع

۱۱آذر
احیای‌مسیر‌حرکت‌شهدای‌هسته‌ای‌با‌طرح‌اقدام‌راهبردی‌برای‌لغو‌تحریم‌ها

احیای‌مسیر‌حرکت‌شهدای‌هسته‌ای‌با‌طرح‌اقدام‌راهبردی‌برای‌لغو‌تحریم‌ها

طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران می تواند در مسیر احیای راه شهدای هسته ای اجرا شود که امروز کلیات آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

بایگانی شمسی