صیادمنش لقب «خستگی ناپذیر» گرفت

۲۹فروردین
صیادمنش لقب «خستگی ناپذیر» گرفت

صیادمنش لقب «خستگی ناپذیر» گرفت

لوی کویل مدافع بریتانیایی گفت: اللهیار خستگی ناپذیر است. او با انرژی زیادی به تیم خدمت می کند و ما را به راه می اندازد و همه را به دنبالش می کشاند.

بایگانی شمسی