اخبار داغ

صکوک

۲۶اسفند
بانک کارآفرین ضامن صکوک مرابحه داروسازی دکتر عبیدی

بانک کارآفرین ضامن صکوک مرابحه داروسازی دکتر عبیدی

بانک کارآفرین ضامن ۳هزار میلیارد ریال اوراق صکوک شرکت داروسازی دکتر عبیدی شد.

بایگانی شمسی