صيانت از محيط زيست

۰۶اردیبهشت
اخبـار لحظـه ای افتتـاح پالایشـگاه گاز هویـزه خلیـج فارس

اخبـار لحظـه ای افتتـاح پالایشـگاه گاز هویـزه خلیـج فارس

مهندس نشـان زاده مقدم معاون برنامه ريـزی و توسعه كسب و كار شـركت صنـايع پتـروشيمی خليـج فـارس:الکترومتر کمپرسور ۴۵۰ همراه با گیربکس و با دور نامی ۷۱۰۰ در سرویس قرار گرفت

بایگانی شمسی