صویب نامه هیأت محترم وزیران

۲۱تیر
مصوبه تعیین حقوق گمرکی دولت مغایر قانون است

مصوبه تعیین حقوق گمرکی دولت مغایر قانون است

رئیس مجلس، مصوبه دولت در مورد تعیین حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارداتی برای سال 1400 را مغایر قانون دانست.

بایگانی شمسی