صورت غیرعلنی

۱۷دی
برگزاری جلسه فردای شورا به صورت غیرعلنی

برگزاری جلسه فردای شورا به صورت غیرعلنی

فردا یکشنبه ۱۸ دی ماه جلسه شورای اسلامی شهر تهران به صورت غیرعلنی برگزار خواهد شد.

بایگانی شمسی